วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การเขียนเลขไทยและเลขฮินดูอารบิกโดย นายกฤษณชัย คำนวณ 056


http://www.youtube.com/watch?v=3FGmQX1LiVI&feature=youtu.be

มาตราส่วน ( SCALE ) นายกฤษณชัย คำนวณ 056มาตราส่วน ( SCALE ) หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน
การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก
มาตราส่วน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1.      มาตราส่วนย่อ  ( BRIEF SCALE ) เช่น 1 : 10 อ่านว่า  หนึ่งต่อสอบ  หมายถึง ของจริง 10 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 1 ส่วน
2.      มาตราส่วนขยาย ( EXTENDED SCALE ) เช่น 10 : 1 อ่านว่า  สิบต่อหนึ่ง  หมายถึง ของจริง 1 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 10 ส่วน
3.      มาตราส่วนเท่าของจริง ( FULL SCALE ) เช่น 1 : 1 อ่านว่า  หนึ่งต่อหนึ่ง  หมายถึง ของจริง 1 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 1 ส่วน
สำหรับมุมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแบไม่ว่าจะเป็นมุมตรงไหนก็ตาม จะไม่มีผลต่อการใช้มาตราส่วน กล่าวคือมุมไม่ต้องทำการย่อหรือขยายแต่ประการใด เช่น มุม 60 ไม่ว่าจะใช้มาตราส่วนย่อหรือมาตราส่วนขยาย มุม 60 ก็ยังเป็นมุม 60 อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการเขียนค่าของตัวเลขบอกขนาด  ก็เช่นเดียวกันกับมุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้มาตราส่วนย่อหรือขยายก็ตาม  การกำหนดขนาดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น  ขนาดความยาวของวัตถุ 15 เซนติเมตร  มาตราส่วนไม่ว่าจะย่อหรือขยาย  การเขียนตัวเลขบอกขนาดก็เขียน 15 เซนติเมตรเท่าเดิม

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คติประจำใจ

 คติประจำใจ
 ฝันให้ไกลไปให้ถึงและคิดอย่างเครื่องบินอยู่อย่างรองเท้าถึงผมไม่หล่อแต่ใจผมหล่อมาก

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัว

แนะนำตัว

        ในเวลาที่เป็นมงคงสวรรค์ก็ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เมื่อตอนเช้าในวันอังคาร ที่ 27เดือน ตุลาคม ปี 2535 ได้มีนามว่า นายกฤษณชัย คำนวณ ปัจจุบัน กำลังศึกษา อยู่มหาวิทยาลัยราชภันครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ รหัส 5411103056